Kellonmeren jako- ja kalastuskunnan säännöt 2020

                                                                                                                              

KELLONMEREN JAKO- JA KALASTUSKUNNAN OSAKASKUNNAN SÄÄNTÖ

OSAKASKUNNAN NIMI

                      Osakaskunnan nimi on Kellonmeren jako- ja kalastuskunta.

OSAKASKUNNAN KOTIPAIKKA

Osakaskunnan kotipaikka on Oulun kaupunki Kellon kylä.

OSAKASKUNNALLE KUULUVA YHTEINEN ALUE

Osakaskunnan yhteinen alue käsittää Oulun kaupungin Kellon kylässä yhtiesalueen RN:o 564:401:876:5, joka on muodostettu toimituksessa TNro 2016-530415.

OSAKASKUNNAN TEHTÄVÄ

Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia osakaskunnalle kuuluvan yhteisen alueen hallinnosta ja aluetta koskevien muiden asioiden hoidosta.

Osakaskunnan päätösvaltaa käyttää osakaskunnan kokous lukuun ottamatta niitä tehtäviä, jotka jäljempänä näissä säännöissä on määrätty hoitokunnan päätösvaltaan kuuluviksi.

OSAKASKUNNAN TOIMINTA

Osakaskunta toimii kalastuslaissa (379/15) tarkoitettuna kalastuskuntana.

Osakaskunnan kalavedessä harjoitetaan kalastusta kalastuslaissa ja sen nojalla säädetyllä sekä tarkemmin näissä säännöissä määrätyllä ja osakaskunnan kokouksen päättämällä tavalla.

HOITOKUNNAN KOKOONPANO JA TOIMIAIKA

Osakaskunta valitsee hoitokunnan, johon kuuluu kuusi (6) jäsentä, Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varamies.

Hoitokunnan jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Ensi kerran valituista jäsenistä eroaa ensimmäisen vuoden lopussa arvan mukaan puolet ja toisen vuoden lopussa jäljelle jääneet jäsenet. Sen jälkeen erovuoroisuus ratkaistaan siten, että puolet jäsenistä on valitsemisjärjestyksessä kunakin vuonna erovuorossa.

Hoitokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, ja varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan.

NIMENKIRJOITUSOIKEUS

Osakaskunnan nimen kirjoittaa hoitokunnan puheenjohtaja yksin tai kaksi hoitokunnan jäsentä yhdessä.

Hoitokunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja käyttää hoitokunnan puolesta puhevaltaa tuomioistuimessa ja viranomaisen luona, jollei hoitokunta jossakin asiassa erikseen määrää toista asiamiestä.

OSAKASKUNNAN VARSINAINEN KOKOUS JA SIINÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Osakaskunnan varsinainen kokous pidetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä.

Hoitokunta voi tarvittaessa päättää ylimääräisen kokouksen koolle kutsumisesta. Jos osakkaat, joiden yhteenlasketut osuudet edustavat vähintään kymmenettä osaa kaikista osuuksista, sitä määrättyä asiaa varten

kirjallisesti vaativat, ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle kolmen (3) viikon kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen pitämisestä esitettiin hoitokunnalle tai toimitsijalle.

Milloin osakaskunnan osakas haluaa osakaskunnan kokouksessa ratkaistavaksi asian, on aloite siitä tehtävä hoitokunnalle, jonka tulee päättää joko asian käsittelemisestä seuraavassa osakaskunnan kokouksessa tai päättää, ettei hoitokunta vie asiaa osakaskunnan kokouksen käsiteltäväksi.

Varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1) kokouksen avaus;

2) kokouksen järjestäytyminen; (valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa)

3) todetaan läsnä ja edustettuina olevat osakaskunnan osakkaat, heidän äänimääränsä ja päätetään äänestysmenettelystä;

4) todetaan kokouksen ilmoittaminen ja päätösvaltaisuus;

5) hyväksytään kokouksen työjärjestys;

6) esitetään edellisen vuoden tilit ja toiminnantarkastajan lausunto tilien ja hallinnon hoidosta;

7) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle ja vastuullisille toimihenkilöille;

8) päätetään kalastuksen järjestämisestä ja kalaveden hoitotoimenpiteistä;

9) päätetään kalastuslain mukaisten omistajakorvausten, viehelupatulojen ja muiden edellisenä vuonna säästyneiden tulojen käyttämisestä;

10) päätetään osakkailta kannettavista maksuista;

11) määrätään hoitokunnan jäsenten, toiminnantarkastajan, kokousedustajien ja muiden toimihenkilöiden palkkiot;

12) valitaan hoitokunnan erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi kolme (3) kuusi (6) jäsentä sekä heille henkilökohtaiset varamiehet;

13) valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle henkilökohtainen varamies tarkastamaan tulevan toimintavuoden hallintoa ja tilejä;

14) valitaan osakaskunnan edustaja ja hänelle varamies kalastusalueen kokouksiin sekä muihin kokouksiin;

15) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista;

16) Muut asiat;

17) Kokouksen päättäminen

OSAKKAILTA PERITTÄVIEN MAKSUJEN PERUSTEET

Yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden käyttöä ja hoitoa taikka osakaskunnan muita tarpeellisia menoja varten osakkaat suorittavat maksun, jonka perusteena on kunkin osakkaan osuuden suuruus.

10§

OSAKASKUNNAN HALLINNON JA VARAINHOIDON TARKASTUS

Osakaskunnan kokouksen valitsema toiminnantarkastaja tarkastaa osakaskunnan hallinnon ja varainhoidon. Toiminnantarkastajan tulee jättää hoitokunnalle kirjallinen kertomus hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään maaliskuun 31. päivänä. Tilintarkastuskertomus käsitellään osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa sääntöjen 8 §:n mukaisesti.

11§

TILIVUOSI JA TILINPÄÄTÖS

Tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit on vuosittain päätettävä joulukuun 31. päivänä. Tilit ja vuoden aikana laaditut pöytäkirjat on esitettävä toiminnantarkastajalle viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 28. päivänä. Tilinpäätös käsitellään varsinaisessa osakaskunnan kokouksessa siten kuin edellä sääntöjen 6 §:ssa on määrätty.

12§

OSAKASKUNNAN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN JA MUIDEN TIEDONANTOJEN ANTAMINEN OSAKKAILLE

                      Osakaskunnan kokouksen kutsuu koolle hoitokunta.

Osakaskunnan kokouksesta kuulutetaan sanomalehdessä ja kirjeellä tai sähköpostilla osakkaan osakaskunnalle ilmoittamaan osoitteeseen. Kuulutus on julkaistava ja kirjeet tai sähköpostit lähetettävä vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta.

Muiden tiedonantojen antamisessa osakkaille menetellään samalla tavalla kuin osakaskunnan kokouksen koollekutsumisessa.

13§

OSAKASKUNNAN MUUT TOIMIHENKILÖT

Osakaskunnalla voi olla sihteeri, toimitsija ja tämän henkilökohtainen varamies, rahastonhoitaja, kalastuksen esimies, kalastuksenvalvojia ja muita toimihenkilöitä, jotka hoitokunta ottaa toimiinsa ja vapauttaa tehtävistään.

Hoitokunta voi nimetä toimikuntia toteuttamaan osakaskunnan kokouksen hoitokunnalle osoittamia tehtäviä. Toimikuntaan tulee kuulua aina vähintään yksi hoitokunnan jäsen.

14§

MUUT MÄÄRÄYKSET

Yhteisen alueen tai yhteisen erityisen etuuden hallinnossa ja käytössä on muuten noudatettava yhteisaluelain (758/89) säännöksiä.

                      Hyväksytty osakaskunnan kokouksessa 27. huhtikuuta 2019.

                      Vahvistettu Aluehallintovirastossa 29.1.2020. Päätös LSSAVI/19463/2019